Přeskočit na obsah
Home » Zlomeniny předloktí – diagnostika a optimální léčba

Zlomeniny předloktí – diagnostika a optimální léčba

Zlomenina předloktí - rentgen a ilustrace

Etiopatogenese :

 • nejčastější mechanismus zlomeniny předloktí je přímý náraz – dopravní úrazy, sportovní poranění ( obvykle se obě kosti se lámou přibližně ve stejné rovině )
 • často strojové pracovní poranění spojené s velkou devastací měkkých tkání a kominucí kostí
 • nepřímo pádem na dlaň při extendované horní končetině
Zlomenina předloktí

Typické dislokace :

 • šlacha bicepsu a supinatoru inzerují v horní třetině radia, pronátor teres ve střední třetině a pronátor kvadratus v dolní třetině, proto :
  • zlomeniny předloktí v horní třetině: proximální úlomek radia je v supinaci a distální v pronaci
  • zlomeniny předloktí ve střední a distální třetině – úlomky jsou zhruba ve středním ostavení

Obecně mají svaly předloktí tendenci táhnout distální fragmenty do zkrácení a kosti se překrývají

Diagnostika :

 • anamnésa, mechanismus úrazu
 • dekonfigurace předlokí s omezením pohybu, vyšetření lokte a zápěstí
 • hps periferie
 • rtg : dvě na sebe kolmé projekce vč. loketního a zápěstního kloubu

klasifikace dle doc. Bartoníčka :

 • I. zlomeniny obou kostí
 • II. luxační zlomeniny ( Galeazziho zlomenina / Monteggiova zlomenina)
 • III. izolovaná zlomenina jedné z obou kostí (ulny / radia)

AO 22 :

 • A : jednoduché zlomeniny
 • Al : isolovaná zlomenina ulny
 • A2 : isolovaná zlomenina radia
 • A3 : zlomeniny obou kostí předloktí
 • B : zlomeniny s mezifragmentem
 • Bl : zlomeniny ulny s mezifragmentem
 • B2 : zlomeniny radia s mezifragmentem
 • B3 : zlomeniny obou kostí s mezifragmentem
 • C : tříštivé či komplexní zlomeniny
 • Cl : komplexní zlomenina ulny
 • C2 : komplexní zlomenina radia
 • C3 : komplexně obě kosti

Terapie :

 • z funkčního hlediska je možno na předloktí pohlížet jako na kloub, umožňující pronačně – supinační pohyby ( 90% v proximálním radioulnárním kloubu ) – z toho vyplývá nutnost exaktní repozice kostí a rekonstrukce kongruence kloubních ploch a zajištění dostatečné stability

konzervativní terapie :

 • izolovaná zlomenina ulny, kde je angulace menší než l0° a zachován vzájemný kontakt úlomků více než 50% šířky diafýzy
 • nedislokovaná zlomenina radia – vzácná

sádrový obvaz

 • z mechanismu dislokace vyplývají zákonitosti imobilizace – dle Tošovského : u zlomenin v horní třetině v supinaci, ve střední třetině v neutrálním postavení, v dolní třetině v pronaci
 • sádrový obvaz od horní třetiny paže až k hlavičkám metacarpů
 • doba znehybnění nemá být menší než 8 týdnů ( zvl. diafýzy potřebují delší čas než zlomenina lokalizovaná periferněji )
Správně provedená sádrová fixace

funkční terapie dle Sarmienta

indikace operace při zlomeninách předloktí:

 • dislokované zlomeniny, nejčastěji

1. dlahová osteosyntésa DCP dlaha 3,5 ( event. LC DCP 3,5 )

 • dnes je považována za základní techniku
 • nejen u zavřených ale i otevřených zlomenin až do III. st.
 • nejméně 3+3, výhodné je přikládat dlahu na laterální vyklenutou stranu radia
 • u tříštivých zlomenin je primárně indikovaná spongioplastika
 • moderní tendence k miniinvazivitě – „ podvlékané dlahy “

operační přístupy :

 • ulna bývá bezproblémová, neboť je prakticky v celém průběhu uložená subcutanně
 • naopak radius je kryt ze všech stran svaly a uložen poměrně hluboko, navíc má proximální část těsný vztah k r. profundus n. radialis
 • začínáme s osteosyntésou radia, po té lze povolit turniket a ulnu syntetizovat bez něj

Thompsonův přístup :

 • relativní jednoduchost, kosmeticky příznivá jizva
 • není vhodný pro zlomeniny v obl. proximální třetiny radia
 • poloha na zádech, končetina ve flexi na hrudníku
 • kožní incise je na linii spojující laterální epikondyl humeru a proc. styloideus radii
 • cave : v podkoží r. superficialis n. radialis v distální třetině
 • subfasciální preparace probíhá v itervalu mezi laterální a dorsální skupinou extensorů, tedy mezi m. extensor carpi radialis longus a m. extensor digitorum communis , proximálně je přísup limitován okrajem m. supinator

Henryho přístup ( dnes nejpoužívanější )

 • technicky náročnější, umožňuje však bezpečnou preparaci radia v celé jeho délce
 • poloha na zádech, končetiny na stolku v supinaci
 • kožní incise je v linii spojující šlahu m. biceps brachii a proc. styloideus ulnae – po mediálním okraji

mobilního valu laterálních svalů ( z kosmetických důvodů je ho vhodné v kubitální rýze zahnout )

 • cave : v podkoží v. cephalica společně s n. cutaneus antebrachii lat.
 • subfasciálně : odtáhneme laterální skupinu zevně vč. ramus superfitialis n. radialis,

naopak a. radialis mediálně

 • v proximální části preparujeme v intervalu mezi m. pronator teres a m. supinator

( uvoňujeme m. supinator a dle potřeby pronator, distálně deliberujeme diafýzu mediálním odtažením m. flexor pollicis longus )

Boydův dorsální přístup :

 • umožňuje preparaci hlavičky rádia a diafýzy ulny
 • kožní incise podél laterálního okraje ulny od olekranu v rozsahu distální l/4 –l/3
 • raspatoriem uvolníme úpon m. anconaeus na ulnu a sval odtáhneme laterálně
 • odetneme m. supinator a lig. anulare radii ( částečně ponecháme úpon na ulně pro nutnost reinzerce )
 • rozšíření distálním směrem je vedeno v intervalu mezi m. extensor a m. flexor carpi ulnaris

( v distální třetině : cave r. dorsalis n. ulnaris )

pooperačně rtg, kompresivní obvaz, časná rehabilitace, rtg za 6 týdnů, za 3 měsíe a za 6 měsíců

2. intramedulární osteosyntésa zlomeniny předloktí:

 • Prevotovy pruty v ocelové i titanové versi vyrábí Medin
 • TEN – titanium elastic nail ( Synthes )
 • True Flex ( Osteo ) – rotační stabilita zajištěná longitudinálními lamelami
 • ForeSight ( Smith end Nephew ) – předvrtané se statickým zajištěním šroubky
 • ideální pro příčnou zlomeninu ve střední části diafýzy ulny a radia
 • výhody : méně invazivní, kratší operační čas, nižší riziko poranění neurovaskulárních struktur, rychlejší

hojení zlomeniny – limitované mikropohybu, zachování okolního hematou i nezhoršeí vaskularizace fragmentů, kosmeticky výhodnější , …

operační technika :

 • pacient nejč. na boku, operovaná končitina na trakčním rámu, loket ohnut přes opěrku
 • nejdříve zavřená repozice trakcí , rtg kontrola
 • vstup implantace – nejč : ulna antegrádně přes olecranon, radius retrográdně přes obl. proc. styloideus

radii ( samozřejmě modifikováno konkretně dle manuálu k použitému typu osteosyntésy )

 • někdy je nutná oetvřená repozice
 • několikadenní analgetická imoblizace
 • Prevotovy pruty je nutno předem preformovat
 • Technika dle Hacketahla
 • někteří autoři doporučují i použití svazku K dtáů

3. zevní fixace :

 • je indikována u otevřených zlomenin III. stupně , či u zlomenin s velkou devastací

měkých tkání ( event. pouze přechodně do zhojení měkých tkání a poté konverse na vnitnří osteosyntésu )

 • u infikovaných zlomenin a pakloubů
 • svorkový ZF, 2+2
 • začínáme ulnou, která je jednodušší pro lepší přístupnost a přímý tvar
 • u radia cave na v proximální části se obtáčející r. profundus n. radialis , proto se snažíme šrouby

zavádět z laterální strany

Dle závěrů AO symposia v Davosu 98 roku na předloktí patří spíše dlahy než nitrodřeňová fixace

Dle recentních literálních udajů je budoucnost synthesy předloktí v úzkých dlažkách s monokortikálními šrouby ( PC fix )

komplikace :

 • infekt
 • neurovaskulární poranění ( r. profundus n. radialis )
 • nestabilita v proximálním či distálním radioulnárním klou­bu
 • Volkmanova kontraktura
 • radioulnární synostosa
 • pseudoarthosa

Monteggiova fractura

Galeazziho fractura

Izolované fractury

 • nejčastěji direktním mechanismem
 • vždy nutno vyloučit poranění v proximálním či distálním radioulnárním klou­bu
 • izolovanou zlomeninu radia je lépe operovat
 • u izolované zlomeniny ulny v případě minimální angulace a dislokace možno postupovat konzervativně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *