Přeskočit na obsah
Home » Vývojová kyčelní dysplázie

Vývojová kyčelní dysplázie

Epidemiologie:

 • 6% (od nejlehčích po nejtěžší) – luxace cca v 1% ⇒ koxartróza v dospělosti
 • častěji dívky (hormon relaxin)
Frejkova peřinka a Pavlíkovy třmeny

Historie:

Bedřich Frejka – „Frejkova peřinka“, Pavlíkovy třmínky

Etiologie:

 • multifaktoriální, vlivy endogenní i exogenní
 • ovlivňovány jsou zejména – vývoj acetabula, hlavice femuru, laxicita kloubního p.
 • teorie:
  • o první vadě – dědičnost – polygenně dyspl. acetabula, monogeně domin. dyspl. pouzdra
  • intrauterinní polohy plodu – torze femuru + inklinace jamky – pokud > 60° ⇒ dyspl.
  • o prodlouženém pouzdru – hormonálně ⇒ protažení pouzdra ->dislokace
  • o infekci matky – zejména virové
  • endokrinní poruchy, svalová teorie, teorie o sezónním výskytu (více v zimě), změny v oblasti krčku (větší valgozita a anteverze),
 • teorie o vzájemném vztahu velikosti plodu a dělohy (nejpravděp.)

Anatomie a patologie:

 • Vývoj kyčelního kloubu – začíná mezi 3. a 6. týdnem
 • antetorze krčku – v dospělosti je 12° – 15° ; první retrotorze ⇒ anteverze
 • kolodiafyzální úhel (CD) – při narození 150° ⇒ dospělí 130°
 • anteverze acetabula – od 2° retroverze do 14° anteverze
 • chybí-li iliopsoas ⇒ velká valgozita a anteverze
 • osifikační jádro femuru – od 3. do 10. měsíce
 • Y chrupavka – mizí kolem 13. – 14. roku života
 • acetabulum – deformováno vpředu, everze labra, porušená chrupavčitá část
 • krček femuru – antetorze + valgozita – tlakem ⇒ změny na okraji acetabula

stupně DDH dle Dunna

 • 1. stupeň – polohová instabilita – hlavice v acetabulu, acetabulum eliptické, hlavice ne zcela kongruentní, pouzdro volné, protažené lig. capitis, anteverze 60° – 90°
 • 2. stupeň – subluxace – acetabulum malé, eliptické, hlavička femuru malá, limbus evertovaný, prodloužené kloubní pouzdro
 • 3. stupeň – luxace – deformace acetabula (strmé, mělké, eliptické), výrazná anteverze, inverze limbu, protažené pouzdro, změny limbu, prodlužuje se lig. capitis femoris, zmnožuje se pulvinar, zvětšuje se valgozita krčku a anteverze – svaly zkráceny – hlavně m. gluteus max. et med., zevní rotátory a adduktory, nejvíce je změněn iliopsoas – je hlavičkou vytahován a zařezává se do pouzdra, kde vytváří istmus – tzv. sutkovité pouzdro (tvar přesýpacích hodin)
Grafova klasifikace

Klinické vyšetření

 • anamnéza – průběh těhotenství, virózy, DDH v rodině
 • postavení DK – souměrnost, svalový tonus
 • pohyb končetin – omezení abdukce nebo naopak příliš volný pohyb
 • asymetrie gluteálních rýh, skoliózu
 • Bettmanovo znamení – 90° flexe kyčel+koleno ⇒ koleno na luxované straně níže
 • Ortolaniho příznak – abdukce + flexe ⇒ lupnutí
 • Barlowův příznak – fixovaná pánev + předozadní posun femuru při flexi a abdukci
 • významné je omezení abdukce, mělo by jít při flexi dotknout se kolínky podložky

Sonografie

 • systém trojího síta
  • 1. etapa – v porodnici – klinika + SONO – 3. – 5. den po narození- abdukční balení
  • 2. etapa – na konci šestinedělí – největší výtěžnost
  • 3. etapa – 16. týden, při nejasných nálezech ⇒ RTG
 • hodnocení podle Graafa: rovina prochází středem acetabula, kolmá k rovině vchodu acetabula
 • základní linie – tečna na konkavitu hlavice v místě, kde perichondrium přechází v periost – určuje, jak je hlavice centrována
 • linie kostěného okraje acetabula
 • linie chrupavčité stříšky
 • úhel α – úhel kostěné stříšky – hodnotí kostěný vývoj acetabula, 60° a více
 • úhel β – úhel chrupavčité stříšky – normálně 55° a méně
 • typ I – normální nález, centrovaný kloub, dobré acetabulum
 • typ II – nejrozšířenější forma – centrovaný kloub se zaobleným kostním okrajem
  • α je 50–59°, β větší než 55°
  • terapie – prodloužit abdukční balení
 • typ III – decentrovaný kyčelní kloub – nedostatečné vyvinutá kostěná i chrupavčitá stříška, kloub je decentrovaný, nelze měřit α
 • typ IV – nejzávažnější – končí často otevřenou repozicí
 • sono nenahradí plně rtg, ale může minimalizovat počet rtg
Grafova klasifikace

Rentgenové vyšetření

 • při jakékoli nejasnosti nebo rozporu kliniky a sona
 • Hilgenreinerova linie – spojuje středy Y chrupavek
 • AC úhel – spojnice okrajů acetabula a Hilgenreinerovy čáry, má být do 30°
 • Shentonova linie – křivka jdoucí krčkem femuru a pokračující do mediálního okraje horního raménka stydké kosti
 • Hlavinkova linie – myšlená křivka procházející zevním okrajem kosti kyčelní a zevním okrajem krčku
 • Ombredanova vertikála – kolmice na Hilgenreinerovu linii procházející zevním okrajem acetabula
 • Kopitzův paralelogram – tzv. čtverec jistoty, dolní strana je tvořena horním okrajem epifýzy femuru a horní strana linií stříšky
 • Zahradníčkovo schéma – vertikála spuštěná středem stříšky a horizontála vedená horním okrajem symfýzy – normálně jde vertikála jako tečna mediálního okraje femuru
 • klasifikace:
  • preluxace (dysplázie I.stupně) – acetabulární dysplázie – pouze změna AC úhlu
  • subluxace – kromě AC úhlu je porušena i Shentonova linie a Hlavinkova linie
  • marginální luxace – krátká strmá stříška, hlavice tlačí na zárodečnou vrstvu chrupavčité stříšky a labra
  • luxace – jádro se nalézá v horním zevním kvadrantu, porušena Shentonova a Hlavinkova linie, klinicky – zkrat končetiny, prázdná kloubní jamka
  • na základě rtg indikujeme – u preluxace abdukční balení, u subluxace Frejkovu peřinku či Pavlíkovy třmeny, u luxace hospitalizujeme, distrakční léčba
grafické vysvětlení sonografu

Léčba

 1. Konzervativní terapie
  • hlavní zásada – z kloubu decentrovaného udělat centrovaný a stabilní
  • stihnout než začne chodit
  • prosté abdukční balení – 2 nebo 3 pleny naširoko mezi nožky, abychom zajistili flexi v kyčlích a kolenou a současnou abdukci
  • abdukční peřinka (Frejkova), Pavlíkovy třmínky – u subluxací (jen, když nejsou kontraktury, jinak je riziko nekrózy hlavice)
  • distrakční režim – za hospitalizace u marginální a ilické luxace
   • u postýlky je rám a dítě je za nohy zavěšeno (jako bychom ho chtěli roztrhnout)
   • nejčastější chybou je nasazení retenční pomůcky, centraci musíme udělat šetrně, nenásilně
   • při distrakci užíváme jen takových poloh, kdy není ohrožena hlavice ischemií
    • bezpečná zóna (safe zone) – flexe v kyčli 90–120°, abdukce 50–70°
    • stabilní zóna (stable zone) – poloha, kdy je kyčel centrována a stabilní, musí být v rámci safe zone!
   • dítě snímáme jen na krmení a hygienu
 2. Operační terapie
  • 4 základní typy operací
   • 1) otevřené (krvavé) repozice
   • 2) extraartikulární výkony na femuru
   • 3) pánevní osteotomie či acetabuloplastiky
   • 4) kombinace těchto výkonů
  • operujeme, když máme nějakou repoziční překážku
   • extrakapsulární překážky – zkrácený iliopsoas, zkrácené adduktory
   • intrakapsulární překážky – invertovaný limbus, pulvinar acetabuli, zbytnělé lig. transversum acetabuli, velká anteverze
   • operujeme obvykle po neúčinné distrakční léčbě
   • otevřené repozice – provedeme zakloubení, zašijeme, fixujeme sádrou
   • různé typů operačních přístupů se jmenují podle autorů – Ludolffův, Collonův…
   • když je velká anteverze, dělá se subtrochanterická osteotomie s abreviací a fixací dlažkou a šrouby
   • po 18. měsíci věku již není mělké acetabulum schopné udržet hlavici a musí se k operaci přidat i pánevní osteotomie

Salterova pánevní osteotomie

 • korekce špatně orientovaného acetabula, aby byla kyčel stabilní
 • osteotomii uděláme supraacetabulárně do incisura ischiadica se zavede pila, protne se pánev, vloží se tam štěp, takže se acetabulum sklápí vpřed a laterálně
 • výhodou je, že je acetabulum zachováno, jde tedy o fyziologické poměry v kloubu

Pembertonova pánevní osteotomie o operoval hlavně indiány kmene Navajo

 • Steelova trojí osteotomie

o u pacientů nad 6 let – osteotomie všech tří pánevních kostí, úprava pozice acetabula a transfixace Ki dráty

 • Chiariho osteotomie

o horizontální osteotomie s podsunutím distálního fragmentu mediálně o nevýhoda – hlavice nebyla kryta přirozenou chrupavkou, zmenšení prostoru pánve

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *