Přeskočit na obsah
Home » Vrozené ortopedické vady

Vrozené ortopedické vady

 • jsou takové, se kterými se dítě rodí, i když nejsou zjistitelné při porodu
 • vývojovou kyčelní dysplázii zjišťujeme do 3. měsíce po narození, neurogenní pes eguinovarus až v 10. roce života
 • úchylky můžeme rozdělovat ve smyslu + (hyperplázie) a ve smyslu – (aplazie, ageneze)
 • příčiny jsou exogenní a endogenní, většinou jde o poruchu embryonálního vý­voje
aplasia radii congenita

Etiologie:

 • endogenní
  • vedou k dědičným, primárním nebo také idiopatickým změnám
  • změny na genech nebo chromozomech
  • patří sem chondrodystrofie, kleidokraniální syndrom
 • exogenní
  • všechny příčiny, které porušují látkovou přeměnu plodu nebo plod poškozují
  • dochází spíše k opožděnému vývoji orgánů
  • nedostatek kyslíku, stáří matky, otrava medikamenty, působení RTG a ionizujícího záření, virové infekce, DM, mechanické noxy

Klasifikace:

 • vady atypické
  • Ombrédanova choroba
   • nemoc amniová, vředová
   • získaná během intrauterinního života
   • považovaná za následek amniotických srůstů / následek vředů způsobených virovou infekcí přenesenou na plod
   • (semi)cirkulární zářezy na končetinách, které jsou různě hluboké → až amputace distální končetiny
  • Arthrogryposis universalis congenita
   • projevuje se ztuhnutím kloubů končetin
   • postihuje hlavně kyčle, kolena, zápěstí a klouby nohy
   • ztuhlost je způsobena změnami svalů
   • klinicky rozlišujeme typ flekční a extenční
   • Tp:
    • konzervativní – cvičení, polohování, uvolnění kloubů, zlepšení svalové síly
    • operační – šlachové transfery
 • vady atrofické
  • na HK:
   • Aplasia radii congenita
    • vrozený nevývin kosti vřetenní
    • v ½ případů je oboustranná
    • ulna bývá kratší, silněji zakřivená konkavitou radiálněji a ruka je v těžkém varózním postavení
    • Tp: v útlém věku cvičení, koncem 3. roku lze prodloužit flexor a extenzor carpi radialis; ve věku kolem 8.roku se dělají operace na kloubech, korekční osteotomie ulny
   • Synostosis radioulnaris congenita
    • vrozený srůst proximálního konce radia a ulny
    • supinace není možná nebo je značně omezena
    • operační terapie nemá dobré výsledky
   • Madelungova deformita
    • bajonetovité nasedání ruky na předloktí, způsobené volárním ohnutím a zkrácením distálního konce radia
    • může nastat po některých frakturách a epifyzeolýzách distálního konce radia
  • na DK:
   • Aplasia femoris congenita
    • vrozený nevývin femuru (nejtěžší = úplné chybění)
    • postihuje častěji proximální konec
    • Tp : vhodná protéza nebo přístroj
   • Coxa vara congenita
    • kolodyafyzární úhel se blíží 90 stupňů a postupně se zhoršuje
    • puberta tento obraz zhoršuje
    • nemocní kulhají, nacházíme + Trendelenburgův příznak
    • pohyby jsou omezené, zkrácení DK dosahuje 6–10 cm
    • Tp: korekční osteotomie
   • Aplasia tibiae congenita
    • tibie chybí úplně nebo částečně
    • koleno je obvykle ve značné flexi, noha v těžkém varózním postavení
   • Pseudoartrosis tibiae congenita
    • proximální a distální konec tibie se ve střední třetině konicky zužují a končí slepě v různé vzdálenosti od sebe
    • klinicky je velké zakřivení bérce, patologická pohyblivost
    • Tp: operační
   • Pseudoartrosis femoris congenita
    • proximální část femuru je hypoplastická nebo plastická
    • bývá přítomna dysplazie fibuly
    • klasifikujeme dle Pappase na 4 typy
     • typ I – femur kompletně chybí, aplasie acetabula
     • typ II – chybí hlavice femuru, zkrácení femuru o 70–90 %
     • typ III – není spojení mezi hlavicí a dialýzou, zkrácení femuru o 45–80 %
     • typ IV – hlavice a diafýza femuru je spojena chrupavkou a nepravidelnými osifikacemi, zkrácení lemuru o 40–60%
    • Tp: protetické pomůcky, operace
   • Aplasia fibulae congenita
    • defekt fibuly může být částečný nebo úplný
 • Vrozené vady prstů
  • Adaktylie – chybí všechny prsty
  • Brachydaktylie – zkrácení prstů
  • Oligodaktylie – vyvinutí menšího počtu prstů
  • Brachyfalangie – zkrácení článků
  • Polydaktylie – přespočetné prsty
  • Syndaktylie – dědičný srůst prstů III.stupně
  • Klinodaktylie – dědičné uchýlení některého z článků stranou
  • Kamptodaktylie – flekční kontraktura malíku
  • vady hypertrofické
   • jsou poměrně vzácné, mohou postihovat jeden prst, celou nohu, více prstů
  • vady numerické
   • patří sem přespočetné kůstky
    • os acromiale – při hrotu akromia
    • os centrále carpi – mezi proc. styloideus ulnae a os triquetrum
    • os trigonum – při zadním výběžku talu
    • fabella – sezamská kůstka ve fibulární hlavě m. gastrocnaemius
 • vrozené skrčeniny
  • Torticollis muskularis congenitus
   • způsobena zkrácením kývače na jedné straně
   • projeví se kolem 2. týdne po narození
   • podstatou je přeměna větší nebo menší části snopců svalu jednoho kývače
   • většina vzniká porodním traumatem
   • hlava je ukloněná k nemocné a pootočena ke zdravé straně
   • Tp: u malých dětí je konzervativní, u těžších případů operační
  • Pes eguinovarus congenitus
  • Vývojová kyčelní dysplázie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *