Přeskočit na obsah
Home » Coxa vara

Coxa vara

syn. epifyzeolysis capitis femoris juvenilis non traumatica

Coxa vara adolescentium je závažné ortopedické onemocnění v období akcelerace skeletálního růstu. Kvůli hormonálním dysbalancím dochází k oslabení růstové ploténky a dislokaci epifýzy femuru.

coxa vara

Výskyt:

Coxa vara adolescentium se vyskytuje nejčastěji u chlapců mezi l3-l6 lety. Chlapci jsou postiženi 2–5× častěji než dívky. U dívek se onemocnění manifestuje mezi ll.– l4. rokem. Při objevení menses končí riziko coxa vara adolescentium.

Etiologie:

Coxa vara adolescentium souvisí s endokrinními poruchami ( dystrophia adiposogenitalis – Frölichův sy. , eunuchoidismus, pubertas praecox, kryptorchismus, …). Nejčastěji je vázána na některý z konstitučních ty­pů:

 1. obésní – adipozogenitální habitus
 2. eunuchoidní habitus
 3. typ rychlého rozvoje adolescence s tendencí ke gigantismu).

Dále se onemocnění může vyskytovat u pacientl s poruchou metabolismu proteinů ( „ latyrizmus“ ), u karence vitamínu A, u lidí s projevy rachitidy či se statickými poruchami.

coxa-valga-vara

Patofyziologie:

Podkladem epifyzeolýzy jsou změny palisádové struktury epifýzy.

Klinický obraz:

Klinický obraz závisí na typu a velikosti skluzu. Nejčastější je nenápadný chronický průběh ( diagnostická zákeřnost, často bagatelizované s odkazem na „růstové bolesti“ ). Objevují se intemitentní mírné bolesti s propagací do kolene. Časné je omezení vnitřní rotace v kyčli a omezení abdukceKulhání při fyzické zátěži.

Drehmanovo znamení – flexe je možná pouze v exorotaci ( při flexi v kyčli směřuje koleno do axily téže strany ).

U akutně probíhajících onemocnění se náhle, po nevýznamném traumatu či přetížení, objeví bolesti v kyčli. Ty znemožňují zatížení a omezují hybnost. U floridního stádia je končetina zevně rotovaná a zkrácená ( DD – akutní traumatická epifyzeolýza při značném násilí ).

coxa vara postavení hlavice

Diagnostika:

 • anamnésa
 • klinika
 • RTG:
  • vždy ve dvou projekcích:
   • přesná AP projekce obou kloubů, centrovaná na symphysu – znázorňuje posun mediálně a dolů
   • axiální projekce dle Lausteina – 70°flexe, 50° abdukce – znázorňuje posun dozadu a dolů
  • měření skluzu dle Soutwicka :
   • úhel mezi osou epiphyzy ( kolmice na střed spojenice okrajů epifýzy ) a osou diafyzy
  • absolutní velikost deviace = rozdíl mezi naměřeným Soutwickovým úhlem postižené a zdravé strany v AP projekci ( = potřebná valgisace pro předoperační rozvahu ), a v axiální projekci (potřebná deflexe )
  • RTG známky hrozícího skluzu v AP projekci = rozšíření a nepravidelnosti epifyzární štěrbiny, porosa přilehlé metafyzy
  • Tretovanovo znamení
   • přímka proložená horním okrajem krčku za normálních okolností odřezává část epifyzy, při skluzu do varosity je tato část zmenšena , nebo zcela chybí
  • „Blanch sign of steel“: obraz nízké srpkovité kondenzace v centru metafyzy krčku, naléhající na růstovou ploténku, vznikající sumací s okrajem sklouzlé epifyzy.
  • souhrnná „ rtg – terapeutická“ klasifikace :
   • I. preslip
   • II. mírný skluz – do l/3 krčku, do 3O° v kterékoli rovině
   • III. střední skluz – do l/2 krčku, do 7O° v kterékoli rovině
   • IV. těžký skluz – více než l/2 šíře krčku, více než 7O % v kterékoli rovině
 • komplexní endokrinologické vyšetření
 • CT – 3D, přehlednost , terapeutická výtežnost, obtížná pooperační hodnotitelnost – fenomém „tekoucího kovu“

Klasifikace ( Ingram – Clark ):

 1. skupina – primární akutní skluz – vzniká náhle, symptomatologie kratší než 2 týdny
 2. skupina – primární chronický skluz ( nejčastější cca 6O % ), symptomatologie delší než dva týdny
 3. skupina – akutní skluz na chronickém podkladě, symptomatologie delší než l měsíc, po banálním traumatu náhle zhoršení
 4. skupina – epiphyseolysis imminens ( Bragard ) = „ preslip“, při bolestivém kyčelním kloubu nacházíme na RTG známky hrozícího skluzu ( rozšíření a nepravidelnosti růstové ploténky, setření struktury, osteoporosu krčku – „leopardí kůže“ )

Léčba:

Léčba coxa vara adolescentiun je vždy operační (pokud není kontraindikace). Je zapotřebí dodržet šetrnou operační techniku a správně a včasně indikovat operaci a její typ.

Southwickova osteotomie

Typy operací dle závažnosti skluzu femorální epifyzy:

l. Nedislokované a skluzy do 3O° = epifyzeodesy in situ

 • 1 spongiosní šroub s krátkým závitem, a 1 či 2 Ki dráty NEBO AO perforovaný šroub, jehož výhodou je přesná navigace po

předem zavrtaném Ki drátu (nejsou zde potíže s odstraněním – obvyklé spongiosní šrouby při zpětném vytáčení kostí nevyřezávají závit)

 • zastaralé: vějířovitě K dráty ( sec Dias -Arries ) / různé typy hřebů
 • je tendence k minimalizaci zavedeného osteosyntetického materiálu
 • nejčastěji se provádí i preventivní zákrok na druhé straně
coxa vara operace

2. Skluz více než l/3 šíře či 30° v kterékoli rovině = Soutwickova osteotomie

 • cílem rekonstrukční osteotomie je obnova kongruence a stejné délky končetin a horizontalizace růstové ploténky
 • Soutwickova dvourovinná, valgizačně – deflekční extracapsulární osteotomie v úrovni malého trochanteru
 • operační technika :
  • kožní incisi vedeme na laterální straně stehna při dorsálním okraji VT, podélné protnutí fascie lata a m.vastus lat., odklápíme dvířkovým řezem ventromediálně
  • subperiostálně obnažíme anterolaterální plochu proximálního femuru a visualizujeme malý trochanter
  • v jeho úrovni vytínáme příčnou rysku – kolmou na dlouhou osu femuru
  • na anteolaterální straně vyznačujeme podélnou rysku – rovnoběžnou s podélnou osou femuru ( dle RTG předoperační rozvahy)
  • vzniknou dva pravoúhlé trojúhelníky, jejichž odvěsny tvoří podélná a příčná ryska a přepony tvoří hranice vytínaného klínu ( mediální úhel předního trojúhelníku vyznačuje velikost potřebné valgisace, dorzální úhel laterálního trojúhelníku udává velikost potřebné deflexe )
  • po provedení osteotomie fixujeme fragmenty úhlovou dlahou, nejč. l3O°
  • rekonstrukce m. vastus lateralis, sutura fascie lata, podkoží a kůze.
  • výkonu předchází několikadenní extenční příprava na lůžku k uvolnění pohybu, předpokladem je přesné RTG vyšetření a vypočtení korekčních úhlů, šetrná operační technika, operace může být event. doplněna i o derotaci, dlouhodobé odlehčování)
  • alternativní operace : Fineschi, Sugioka, Imhaäser – Weber, Kramerova operace

3. Skluz nad 70° = subcapitální osteotomie v modifikaci dle Dunna

 • podmínkou je, že nesmí být uzavřena růstová ploténka, tzn. musí existovat extraosseální zásobení epifyzy a nesmí být přítomen kostní srůst v nepříznivém postavení = krvavá repozice a zkrácení krčku
 • operační technika :
  • incise na laterální straně stehna, podélné protětí fascia lata a m.gluteus maximus, separace svalů od pouzdra, incise pouzdra v podélné ose krčku a podle předního i zadního okraje acetabula ( u zadního zvýšená opatrnost vzhledem k průběhu retinakulárních cév ) visualizace poměrů, ozřejmění průběhu růstové ploténky
  • první osteotomie v dlouhé ose krčku, k odstranění dorsálního hrbolku novotvořené kosti (svalku)
  • druhá osteotomie příčně při vrcholu krčku, k odstranění zbytku růstové ploténky (i z vnitřní strany epifyzy), krček se o několik mm zkracuje ( v oblasti krčku postupujeme přísně subperiostálně, za pečlivé ochrany dorsálního periostu s dorsálním retinakulárním cévním systémem)
  • repozice do korektního postavení a fixace l spongiosním šroubem a 2 Ki dráty
  • sutura pouzdra a rána po anatomických vrstvách.
  • po operaci 3 týdny na lůžku s šetrnou rehabilitací, dále vertikalizace o dvou fr. holích s odlehčením
  • subcapitální osteotomie bývají nazývany „ ortopedickou ruletou“ , však při šetrné operační technice lze dosáhlout dobrých výsledků a těžké formy CVA ani jinak řešit nelze

Komplikace :

Avaskulární nekróza do jednoho roku po operaci

 • možnost poškození cévního zásobení úrazovým mechanismem, nešetrnou předoperační manipulací, operační technikou
 • hlavice může podlehnout nekróze celá nebo jen partiálně, u segmentálního poškození je doporučována rotační osteotomie dle Sugioky, při totálním kolapsu – arthrodesa

Chondrolýza hlavice

 • morbus Waldström – histologicky obraz podobný revmatickému zánětu – “žravý pannus“ ( juvenilní laminární koxitida )
 • častější , 1 – 6 měsíců
 • klinicky málo bolestivé, postupné omezování hybnosti, v konečné fázi ankylosa v lehké flexi, addukci a ER
 • lokálně i laboratorně bez zn. zánětu
 • RTG: snížení denzity kosti, subchondrální nepravidelnosti, zúžení kloubní štěrbiny, sklerotizace nosné zóny acetabula, fibrosní ankylosa
 • nutno vyloučit mitigovanou infekci, reaktivní synovitidu, aseptickou nekrosu, průnik šroubu do kloubu
 • řešením budiž arthrodesa, později konverse na TEP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *