Přehled onemocnění nohy

Operace nohou

Důvody ( indikace) operačního výkonu: Deformity nohou vznikají zpravidla delší dobu za působení mnoha nepříznivých faktorů – např. nevhodná obuv, vrozená dispozice, úrazy, přetížení. Počínající deformity lze někdy vyléčit konzervativně, pokročilé formy onemocnění lze léčit pouze operačně. V současné době existuje přes 200 operačních postupů indikovaných pro deformity nohou. Na našem oddělení používáme pouze několik, se kterými máme dobré zkušenosti a pacienty jsou hodnoceny jako úspěšné. Pro každou deformitu máme několik variant, jež lze použít. Většinou se jedná o snesení bolestivých…

Avaskulární kostní nekróza

Nemoc Freibergova – Kohlerova vyskytuje se hlavně u dívek kolem 13. roku postihuje hlavici 2. nebo vzácně 3. ,event. 4. metatarzu klinicky se projevuje bolestí a otokem v místě hlavic metatarzů na RTG jsou známky avaskulární nekrózy s typickým průběhem výsledkem je těžká deformace a artróza metatarzofalan­geálního klou­bu terapie – většinou léčíme jen deformity, chirurgickou modelací hlavice Avaskulární kostní nekróza člunkové kosti nohy-os naviculare vyskytuje se ve věku mezi 4–6 rokem je provázena nenápadným otokem a někdy bolestivostí v oblasti člunkové kosti …

Statické deformity předonoží

bývají součástí komplexní deformity předonoží, nejčastěji je postižen 2. prst prst je buď v supradukci (nad) nebo v subdukci (pod vedlejším prstem) Jiné deformity neurogenně podmíněné – u chabých obrn (DMO) pes varus pes valgus pes cavus pes equinus

Kladívkový prst - digitus malleus

Klinický obraz Prst je flektován v prox. IP kloub, poslední článek je lehce extendován. Léčba Resekce kloubu, úprava postavení prstu

Háčkovitý prst - digitus hamatus

Klinický obraz Flexe v distálním IP kloubu, vzniká bolestivý otlak (clavus) na dorzální straně tohoto kloubu. Léčba u mladších – transpozice rozpolcené šlachy dlouhého flexoru na dorzum dist. článku u dospělých – resekce kloubu a vyrovnání prstu

Metatarzalgie

Jako metatarzalgie označujeme bolestivé afekce přední části nohy distálně od Lisfrankova kloubu Etiologie Mortonova neuralgie aseptická nekróza zlomeniny z únavy nádory cévní a nervové onemocnění Patofyziologie Nejčastěji je příčinou insuficience prvního paprsku s následným přetížením středních MTT Léčba Ortopedické vložky, masáže, vodoléčba, metatarsální osteotomie…

Hallux rigidus

Jako onemocnění hallux rigidus označujeme artrózu základního kloubu palce bez jeho osových úchylek. Etiologie: Onemocnění může vznikat z různých příčin – příliš dlouhý metatarz, disekující osteochondróza, subchondrální zlomenina, chronická mikrotraumatizace, luxace palce, nevhodná obuv Klinický obraz: Bolest, zhrubělá kresba na RTG, omezená hybnost, nelze běhat, vázne extenze palce. Diferenciální diagnostika: dna, revmatoidní zánět Léčba: operační: déza MTP kloubu palce nebo resekce 2/3 základního článku článku palce + snesení mediální prominence – op. sec. Brandes-Keller

Vbočený palec - hallux valgus

Etiologie Názory na vznik onemocnění se různí, nejčastěji se vyskytuje u lidí s různou délkou I. MTT, dále se uplatňují hereditární vlivy, ploché nohy, insuficience vazivového a svalového aparátu nohy. Často je onemocnění způsobeno nošením nevhodné obuvi. Klinický obraz valgózní postavení palce, zvýšená varozita I. metatarzu a mediální prominence jeho hlavice celý palec je rotován nehtem laterálně (mediálně ve vztahu k noze) dochází k laterální dislokaci šlachy m.flexor hallucis brevis, a sezamských kůstek m. abductor hallucis je jediná síla, která zabraňuje progresi …

Ortopedické vložky na míru

Od září 2013 máte v Sokolově nově možnost využít výroby ortopedických vložek na míru: Formthotics . Komu jsou ortopedické vložky na míru určeny: Vložky jsou vhodné k léčení a prevenci různých druhů ortopedických onemocnění: bolesti nohou u běžců, tenistů či sportovců se zvýšenou zátěží dolních končetin lidé se zvýšenou zátěží nohou v práci (servírky, skladníci, …) bolesti paty (z přetížení, nevhodné obuvi, při ostruze kosti patní, …) ploché nohy (u dospělých i dětí, vrozené, či získané) bolesti Achillových šlach vbočené palce podvrtnutí kotníků diabetická noha …

Podvrtnutí kotníku

(distorsio talocruralis) Etiologie: Podvrtnutí je způsobeno ohnutím nohy dolů a její vnitřní rotací, vazy stabilizující kloub se potom natahují a trhají. K tomuto dochází nejčastěji při špatném došlápnutí při chůzi po nerovném terénu, uklouznutí, nebo scházení schodů. Klinické vyšetření: zjistit mechanismus úrazu zda-li byl současně otok, hematom Subjektivní obtíže pocity podklesávání při chůzi na nerovném povrchu, opakované pády při chůzi po rovině Objektivní vyšetření hodnotíme posun v hlezenním kloubu tzv. zásuvkovým manévrem RTG snímky hlezenního kloubu při…

Plochá noha dětí

Jako dětská plochá noha se označuje deformita nohy růstového věku, definovaná: oploštění mediální klenby, pokles talu plantárně a mediálně valgosní postavení paty intrarotace osy hlezeního kloubu abdukce přednoží iniciální supinace, dále pronace I. paprstku jednotlivé komponenty mohou být různě vyjádřené, existuje kontinuální přechod od normálního ku jednoznačně patologickému ná­lezu korelace vývoje dkk s věkem, anatomický a patologicko-anatomický korelát: u kojenců je pata v lehké varozitě, přednoží je supinováno, fyziologicky genua vara po l. roce v souvislostí…

Zranění typická pro volejbal

Ačkoliv je volejbal bezkontaktní sport, dochází při něm často ke specifickým zraněním. Nejčastěji postiženími hráči jsou blokaři a smečaři. Ke kontaktu dochází většinou na síti, kde při doskoku může dojít k došlápnutí na nohu soupeře. Doskok na čáru pod sítí není porušením pravidel. Nelze proto dávat hráčům za vinu, že jsou kontakty pod sítí poměrně častou záležitostí. Mezi zranění** „na hřišti“ patří podvrtnutí kotníků a naražení prstů. Pohmožděniny a zlomeniny těchto oblastí jsou také časté. Méně časté jsou úrazy obličeje a to buď nárazem míče nebo kontaktem s končetinami spoluhráče.…

Sudeckův syndrom

dříve též nazývaný algoneurodystro­fický syndrom Sudeckův syndrom je komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS). Může mu předcházet trauma dané oblasti, ale někdy může být též bezúrazový. Klinické projevy: bolest (! někdy paradoxní typy bolestí – „vystřižené části kalhot, protože se otírají o kůži nad čéškou“ ) změny barvy kůže zarudnutí a teploty dané oblasti nebo naopak** chlad a studený pot** otok Rizikové faktory: častěji u žen (obzvláště po menopauze) zlomenina distálního předloktí podvrtnutí kotníku nebo nitrokloubní zlomenina zvýšená bolestivost v…

Operační vložka - artrodéza MTP kl. (hallux ridius)

Z dorsomediální incize v poloze na zádech v bezkreví pronikáme podélným řezem k MTP kl., uvolňujeme kloub, opracováváme kloubní plochy, resekujeme osteofyty, mikrofraktury poškozené chrupavky, opracovaní hlavičky I.MT a baze prox. článku instrumentariem pro dézu palce. Repozice do požadovaného postavení, zajištění K drátem, poté fixace _____ (dlahou / Ki dráty / šrouby). Kontrola postavení, dorzální flexe palce vyhovuje. Výplachy, sutura pouzdra, sutura podkoží, sutura kůže, dezinfekce, sterilní krytí, elastická bandáž. Po operaci: kontrola TK a PP á 20 min do stabil hodnot kontrola…

Operační vložka - hallux valgus - Chevron osteotomie

V CA s tourniketem vedeme na med straně palce nohy podélný řez, pronikáme k I MT kloubu. Vytínáme lalok tvaru U. Pilou snášíme exostozu na hlavičce I MT, provádíme uvolnění MTP kl., chránění flexoru a extenzoru palce. V místě plánovaného vrcholu řezu zavádíme kolmo Ki drát, od kterého pilou vytínáme chevron osteotomii hlavičky MT. Po protětí a uvolnění dist část posunujeme fibulárně, prox. část uhlazujeme luerem a rašplí. Sutura laloku v mírném překorigování. Sutura kůže, fixace palce elast. obinadlem v mírném překorigování palce do varozity. Po operaci: kontrola TK a PP á 20 min do stabil…

Léčba poranění Achillovy šlachy

Možnosti léčby ruptury Achillovy šlachy Achillova šlacha nejsilnější šlachou lidského těla délka 10–12cm a průměr 0.5–1cm představuje spojení a společný úpon šlach trojhlavého lýtkového svalu(m.gastroc­nemius, m.soleus) na patní kost (tuber calcanei). hustota cév uvnitř šlachy je nejmenší ve střední třetině její délky – to zvláště po 30. roce věku v 90% případů dochází k ruptuře 2–6cm nad úponem šlachy velká pevnost, elasticita a plasticita, ale malá možnost prodloužit u člověka snese zatížení 250–300kg (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});  Etiologie: …

Hallux rigidus podrobně

Definice: ztuhlý palec v prvním metatarsophallan­geálním skloubení bolestivá arthrosa s osteoproduk­tivními změnami s omezenou dorsiflexi bez valgosní deformity ( samostatná nozeol. jednotka, tedy ne sekundární arthorsa při hallux valgus ) Etiologie: vrozenou dispozicí je přílišná délka l. mtt či nedokonalá kongruence kloubních ploch chronická mikrotraumatizace, chronické přetěžování při obesitě profesionální přetěžování s hyperextensi ( dlaždiči, parketáři, … ) sportovní přetěžování ( horolezci, … ) dissekující osteochondrósa hlavice l. mtt Klinický obraz: …

Plochá noha

Ploché nohy patří mezi jedno z nejčastějších ortopedických onemocnění. Za život nachodíme několik desítek tisíc kilometrů a některé naše návyky přispívají ke vzniku plochoží. Noha totiž plní nejen funkci dynamickou (umožňuje nám chůzi a běh), ale i funkci statickou (zajišťuje správný přenos tíhy těla na podložku) a adaptační (přizpůsobení nohy nerovnému terénu, tlumení nárazů). Zajímavosti: noha je složena z 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů nožní klenba se vyvinula přechodem člověka na chůzi „po zadních“, bylo nezbytné odpružit tělo proti otřesům (hlavně ochránit mozek) Plochá noha u…

Bolesti paty

Bolesti paty začínají nejčastěji na plosce. Můžou se však vyskytnout i na vnitřní, vnější nebo zadní hraně paty. Příčina: Bolesti paty jsou nejčastěji způsobeny nevhodnou obuví, přetěžovaním při sportu, či úrazem patní kosti. Onemocnění se vyskytuje nejčastěji mezi 40–60lety. Projevy: Nejčastěji se onemocnění projeví ostrou bolestí v místě kontaktu paty s podložkou. Pacient nemůže došlápnout a chodí po špičkách. Na zadní straně paty se objeví červená bulka, která je bolestivá obvzláště při chůzi. Při postižení Achillovy šlachy se objeví otok kolem šlachy. Je bolestivý stoj na špičkách…